ภาพกิจกรรม CoSpaces Edu ECAM@CU กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา CoSpace VR วันที่ 20-21 มิถุนายน 2567

June 21, 2024   กิจกรรมนิสิต, ปริญญาตรี Tag: , , , ,

ภาพกิจกรรม CoSpaces Edu ECAM@CU
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา CoSpace VR

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยความสนับสนุนของ iMake Innovation จัด โครงการอบรม CoSpaces VR ซึ่งเป็นการสร้างงานด้าน Virtual Reality โดยใช้ CoSpaces Edu platform โดยผู้เข้าอบรมจะเป็นนักศึกษาต่างชาติจากสถาบัน ECAM LaSalle Campus de Lyon ประเทศฝรั่งเศส และนิสิตจากประเทศไทยได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 50 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ในเรื่องของเทคนิคในการพัฒนา Virtual Reality กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอก